ادویه های تخصصی و جذاب

ادویه تندوری

719,000 ریال7,990,000 ریال

ادویه های تخصصی و جذاب

ادویه شاورما “Special”

699,000 ریال4,100,000 ریال

ادویه های تخصصی و جذاب

ادویه آرومات

719,000 ریال4,950,000 ریال

ادویه های تخصصی و جذاب

ادویه استیک و گوشت

709,000 ریال4,200,000 ریال

ادویه های تخصصی و جذاب

ادویه گراماسالا

750,000 ریال4,400,000 ریال

ادویه های پر طرفدار

ادویه کیمچی

850,000 ریال5,000,000 ریال

ادویه های پر طرفدار

ادویه پودر کرفس

ریال

ادویه های پر طرفدار

ادویه پاپریکا/ فلفل دلمه ای

ریال

ادویه های پر طرفدار

ادویه پودرخیار

ریال

ادویه های پر طرفدار

ادویه پودرقارچ

ریال

ادویه های پر طرفدار

ادویه تاکو

850,000 ریال5,000,000 ریال