ادویه های پر طرفدار

ادویه گوشت مرغ “ویژه”

710,000 ریال4,350,000 ریال

ادویه های پر طرفدار

ادویه نیمرو و املت ویژه

589,000 ریال3,500,000 ریال

ادویه های پر طرفدار

ادویه فلافل

659,000 ریال3,950,000 ریال

ادویه های پر طرفدار

ادویه ماهی

710,000 ریال4,400,000 ریال
689,000 ریال4,000,000 ریال

ادویه های پر طرفدار

ادویه دیزی، آبگوشت ویژه

639,000 ریال3,990,000 ریال

ادویه های پر طرفدار

ادویه کباب کوبیده

679,000 ریال4,100,000 ریال

ادویه های پر طرفدار

ادویه مخصوص همبرگر

700,000 ریال4,150,000 ریال

ادویه های پر طرفدار

ادویه باقالی پلو ” با ماهیچه”

695,000 ریال4,000,000 ریال

ادویه های پر طرفدار

ادویه پودر کرفس

ریال

ادویه های پر طرفدار

ادویه پاپریکا/ فلفل دلمه ای

ریال

ادویه های پر طرفدار

ادویه پودرخیار

ریال